Dlaczego Arbitraż

Jakie korzyści oferuje Stały Sąd Arbitrażowy przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej? 


Oszczędność czasu i możliwość uniknięcia dodatkowego ryzyka

Z punktu widzenia przedsiębiorcy głównym argumentem przemawiającym za zamieszczeniem w umowie klauzuli arbitrażowej i wniesieniem sprawy do sądu arbitrażowego jest niewątpliwie oszczędność czasu wynikająca z krótkiego trwania postępowania. Postępowania przed sądami powszechnymi trwają zazwyczaj kilka lat i mogą być prowadzone przed wieloma instancjami. W trakcie takiego postępowania pojawia się nie tylko problem właściwego ujęcia spornego roszczenia w bilansie danego przedsiębiorstwa, obie strony ponoszą także ryzyko ewentualnej upadłości strony przeciwnej i to często przez kilka lat. 

Sąd arbitrażowy może natomiast rozstrzygnąć spór prawny jednoinstancyjnie w ciągu kilku miesięcy. Wydany wyrok posiada taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego. 

Korzyścią wynikającą z wyboru Sądu Arbitrażowego jest także możliwość współdecydowania o miejscu i języku postępowania. Ponadto strony współdziałają przy ustalaniu składu Sądu. 

W celu umożliwienia Państwu rozstrzygania sporów przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zalecamy umieszczenie w zawieranych przez Państwa umowach rekomendowanej klauzuli arbitrażowej.

Możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy AHK Polska nie jest ograniczona do firm członkowskich, dlatego także firmy niezrzeszone w Izbie mogą umieszczać w swoich umowach zapis na sąd arbitrażowy!

Przebieg postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowe


REKOMENDOWANA KLAUZULA ARBITRAŻOWA

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy zgodnie z Regulaminem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.”

Ustalenia uzupełniające:

a) Miejscem postępowania arbitrażowego jest ...

b) Liczba arbitrów wynosi ...

c) Językiem postępowania arbitrażowego jest ...


+48 22 53 10 557
+48 22 53 10 600
wpisarek(at)ahk.pl