Sąd Arbitrażowy

Stały Sąd Arbitrażowy przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest jednostką organizacyjną Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) i został powołany do życia uchwałą Zarządu z dnia 24.11.1997r.

Pierwsza sprawa wpłynęła do Sądu w 2000r. a pierwsze rozstrzygnięcie nastąpiło w roku 2001.

Sąd Arbitrażowy ma swoją siedzibę w Warszawie, posiada własny regulamin oraz zaplecze personalne.

Sąd Arbitrażowy prowadzi postępowania arbitrażowe w celu rozstrzygania sporów wynikających z krajowych i międzynarodowych stosunków prawnych.

Prezydium Stałego Sądu Arbitrażowego przy AHK Polska składa się z Prezesa Sądu i Wiceprezesów.

 

REKOMENDOWANA KLAUZULA ARBITRAŻOWA

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy zgodnie z Regulaminem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.”

Ustalenia uzupełniające:

a) Miejscem postępowania arbitrażowego jest ...

b) Liczba arbitrów wynosi ...

c) Językiem postępowania arbitrażowego jest ...

 

Dalsze informacje

Centrum Mediacji

 

Dzięki utworzonemu przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Centrum Mediacji umożliwiamy polskim i niemieckim przedsiębiorcom przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i polubowne zakończenie sporu.

Nasze Centrum Mediacji zorientowane jest na rozwiązywanie sporów gospodarczych. Służy także wsparciem w zakresie sporów pracowniczych. Poza prowadzeniem postępowań mediacyjnych w sprawach indywidualnych angażujemy się również aktywnie na gruncie propagowania idei mediacji wśród firm uczestniczących w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym.

Dalsze informacje


+48 22 53 10 557
+48 22 53 10 600
wpisarek(at)ahk.pl

Eliza Oknińska
Prawo pracy, inkasso, europejskie postępowanie nakazowe
+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
eokninska(at)ahk.pl